Rewitalizacja Parku w Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie (Przebudowa nawierzchni alejki A-A – Pałac-Administracja

Podlegający Ustawie, data zakończenia: 15.09.2016 10:00

BZP – ogłoszenie - pobierz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz
1. Formularz ofertowy- Załącznik nr 1 do siwz - pobierz
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp- Załącznik nr 2 do siwz - pobierz
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia- Załącznik nr 3 do siwz - pobierz
4. Wykaz robót budowlanych- Załącznik nr 4 do siwz - pobierz
5. Wykaz osób wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia- Załącznik nr 5 do siwz - pobierz
6. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej- Załącznik nr 6 do siwz - pobierz
7. Wzór umowy- Załącznik nr 7 do siwz - pobierz
8. Projekt rewitalizacja parku DPS w Baszkowie – przebudowa nawierzchni  alejek parkowych- Załącznik nr 8 do siwz - pobierz
9. Przedmiary robót, kosztorysy ofertowe- Załącznik nr 9 do siwz - pobierz
10. Szczegółowe specyfikacje techniczne, informacja bioz - Załącznik nr 10 do siwz - pobierz

 

Remont wieży i poddasza wraz z pokojami budynku pałacowego DPS w Baszkowie I Etap (remont poddasza wraz z pokojami od strony wschodniej i klatki schodowej).

Podlegający Ustawie, data zakończenia: 09.09.2016 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ -
pobierz
1 Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 - pobierz
2 Oświadczenie - Załącznik nr 2 - pobierz
3 Wzór umowy- Załącznik nr 3 - pobierz
4 Dokumentacje, Specyfikacje, Mapy.- Załącznik nr 4 - pobierz
5 Odpowiedzi na pytania - pobierz
6. Protokół  z otwarcia ofert - pobierz

Rewitalizacja Parku w Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie (Przebudowa nawierzchni alejki A-A – Pałac-Administracja

Nie podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ - pobierz
1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do siwz
pobierz - pobierz
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp - Załącznik nr 2 do siwz - pobierz
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 do siwz - pobierz
4. Wykaz robót budowlanych - Załącznik nr 4 do siwz - pobierz
5. Wykaz osób wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia - Załącznik nr 5 do siwz - pobierz
6. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej - Załącznik nr 6 do siwz - pobierz
7. Wzór umowy - Załącznik nr 7 do siwz - pobierz
8. Projekt rewitalizacja parku DPS w Baszkowie – przebudowa nawierzchni alejek parkowych - Załącznik nr 8 do siwz - pobierz
9. Przedmiary robót, kosztorysy ofertowe - Załącznik nr 9 do siwz - pobierz
10. Szczegółowe specyfikacje techniczne, informacja bioz - Załącznik nr 10 do siwz - pobierz
11. Protokół otwarcia ofert - pobierz
12. Unieważnienie - pobierz

Rewitalizacja Parku w Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie (melioracja stawów)

 

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

SIWZ - pobierz

Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do siwz - pobierz

Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp - Załącznik nr 2 do siwz - pobierz

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 do siwz - pobierz

Wykaz robót budowlanych    - Załącznik nr 4 do siwz - pobierz

Wykaz osób wraz z oświadczeniem,  że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia - Załącznik nr 5 do siwz - pobierz

Oświadczenie dot. grupy kapitałowej - Załącznik nr 6 do siwz - pobierz

Wzór umowy - Załącznik nr 7 do siwz - pobierz

Przedmiary robót, kosztorysy ofertowe - Załącznik nr 8 do siwz - pobierz

Informacja bioz - Załącznik nr 9 do siwz  - pobierz

Odpowiedzi do SIWZ z dnia 26.04.2016r - pobierz

Protokół z otwarcia ofert przetagowych - pobierz

Wybór oferty - pobierz

Rewitalizacja Parku w Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie (Przebudowa nawierzchni alejki B-B - Pałac-Wersal wraz z oświetleniem)

 

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

SIWZ - pobierz

Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do siwz - pobierz

Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp - Załącznik nr 2 do siwz - pobierz

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 do siwz - pobierz

Wykaz robót budowlanych    - Załącznik nr 4 do siwz - pobierz

Wykaz osób wraz z oświadczeniem,  że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia - Załącznik nr 5 do siwz - pobierz

Oświadczenie dot. grupy kapitałowej - Załącznik nr 6 do siwz - pobierz

Wzór umowy - Załącznik nr 7 do siwz - pobierz

Projekt rewitalizacja parku DPS w Baszkowie – przebudowa nawierzchni alejek parkowych - Załącznik nr 8 do siwz - pobierz

Przedmiary robót, kosztorysy ofertowe - Załącznik nr 9 do siwz - pobierz

Szczegółowe specyfikacje techniczne, informacja bioz  - Załącznik nr 10 do siwz - pobierz

 

Odpowiedzi do SIWZ z dnia 26.04.2016r - pobierz; zał.1

Protokół z otwarcia ofert przetagowych - pobierz

 

Wybór oferty - pobierz

Strona 3 z 8