Rewitalizacja Parku w Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie (Przebudowa nawierzchni alejki B-B - Pałac-Wersal wraz z oświetleniem)

 

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

SIWZ - pobierz

Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do siwz - pobierz

Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp - Załącznik nr 2 do siwz - pobierz

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 do siwz - pobierz

Wykaz robót budowlanych    - Załącznik nr 4 do siwz - pobierz

Wykaz osób wraz z oświadczeniem,  że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia - Załącznik nr 5 do siwz - pobierz

Oświadczenie dot. grupy kapitałowej - Załącznik nr 6 do siwz - pobierz

Wzór umowy - Załącznik nr 7 do siwz - pobierz

Projekt rewitalizacja parku DPS w Baszkowie – przebudowa nawierzchni alejek parkowych - Załącznik nr 8 do siwz - pobierz

Przedmiary robót, kosztorysy ofertowe - Załącznik nr 9 do siwz - pobierz

Szczegółowe specyfikacje techniczne, informacja bioz  - Załącznik nr 10 do siwz - pobierz

 

Odpowiedzi do SIWZ z dnia 26.04.2016r - pobierz; zał.1

Protokół z otwarcia ofert przetagowych - pobierz

 

Wybór oferty - pobierz

Dostawa  - produktów spożywczych   dla Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie.

 Podlegający Ustawie, data zakończenia: 09.12.2015 11:30

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

SIWZ - pobierz

Załącznik nr 1 - oferta wykonawcy - pobierz

Załącznik nr 2 - umowa - pobierz

Załącznik nr 3  -specyfikacja - pobierz

Załącznik nr 4 - oświadczenie GHP - pobierz

Załącznik nr 5 - oświadczenie  - pobierz

 

Dostawa  - produkty mleczarskie dla Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie

 Podlegający Ustawie, data zakończenia: 09.12.2015 10:30

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

SIWZ - pobierz

Załącznik nr 1 - oferta wykonawcy - pobierz

Załącznik nr 2 - umowa - pobierz

Załącznik nr 3  -specyfikacja - pobierz

Załącznik nr 4 - oświadczenie GHP - pobierz

Załącznik nr 5 - oświadczenie  - pobierz

 

Dostawa-produkty zwierzęce, mięso i wędliny, produkty mięsne dla Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie.

 

Podlegający Ustawie, data zakończenia: 09.12.2015 09:30

 

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

SIWZ - pobierz

Załącznik nr 1 - oferta wykonawcy - pobierz

Załącznik nr 2 - umowa - pobierz

Załącznik nr 3  -specyfikacja - pobierz

Załącznik nr 4 - oświadczenie GHP - pobierz

Załącznik nr 5 - oświadczenie  - pobierz

Dostawa – produkty zwierzęce , mięso i wędliny , produkty mięsne – dla Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie

Podlegający Ustawie, data zakończenia: 08.12.2014 09:30

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

SIWZ - pobierz

Załącznik nr 1 - oferta wykonawcy - pobierz

Załącznik nr 2 - umowa - pobierz

Załącznik nr 3  -specyfikacja - pobierz

Załącznik nr 4 - oświadczenie - pobierz

Strona 3 z 7