Rewitalizacja Parku w Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie (Przebudowa nawierzchni alejki A-A – Pałac-Administracja

Nie podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ - pobierz
1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do siwz
pobierz - pobierz
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp - Załącznik nr 2 do siwz - pobierz
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 do siwz - pobierz
4. Wykaz robót budowlanych - Załącznik nr 4 do siwz - pobierz
5. Wykaz osób wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia - Załącznik nr 5 do siwz - pobierz
6. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej - Załącznik nr 6 do siwz - pobierz
7. Wzór umowy - Załącznik nr 7 do siwz - pobierz
8. Projekt rewitalizacja parku DPS w Baszkowie – przebudowa nawierzchni alejek parkowych - Załącznik nr 8 do siwz - pobierz
9. Przedmiary robót, kosztorysy ofertowe - Załącznik nr 9 do siwz - pobierz
10. Szczegółowe specyfikacje techniczne, informacja bioz - Załącznik nr 10 do siwz - pobierz
11. Protokół otwarcia ofert - pobierz
12. Unieważnienie - pobierz

Rewitalizacja Parku w Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie (melioracja stawów)

 

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

SIWZ - pobierz

Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do siwz - pobierz

Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp - Załącznik nr 2 do siwz - pobierz

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 do siwz - pobierz

Wykaz robót budowlanych    - Załącznik nr 4 do siwz - pobierz

Wykaz osób wraz z oświadczeniem,  że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia - Załącznik nr 5 do siwz - pobierz

Oświadczenie dot. grupy kapitałowej - Załącznik nr 6 do siwz - pobierz

Wzór umowy - Załącznik nr 7 do siwz - pobierz

Przedmiary robót, kosztorysy ofertowe - Załącznik nr 8 do siwz - pobierz

Informacja bioz - Załącznik nr 9 do siwz  - pobierz

Odpowiedzi do SIWZ z dnia 26.04.2016r - pobierz

Protokół z otwarcia ofert przetagowych - pobierz

Wybór oferty - pobierz

Rewitalizacja Parku w Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie (Przebudowa nawierzchni alejki B-B - Pałac-Wersal wraz z oświetleniem)

 

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

SIWZ - pobierz

Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do siwz - pobierz

Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp - Załącznik nr 2 do siwz - pobierz

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 do siwz - pobierz

Wykaz robót budowlanych    - Załącznik nr 4 do siwz - pobierz

Wykaz osób wraz z oświadczeniem,  że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia - Załącznik nr 5 do siwz - pobierz

Oświadczenie dot. grupy kapitałowej - Załącznik nr 6 do siwz - pobierz

Wzór umowy - Załącznik nr 7 do siwz - pobierz

Projekt rewitalizacja parku DPS w Baszkowie – przebudowa nawierzchni alejek parkowych - Załącznik nr 8 do siwz - pobierz

Przedmiary robót, kosztorysy ofertowe - Załącznik nr 9 do siwz - pobierz

Szczegółowe specyfikacje techniczne, informacja bioz  - Załącznik nr 10 do siwz - pobierz

 

Odpowiedzi do SIWZ z dnia 26.04.2016r - pobierz; zał.1

Protokół z otwarcia ofert przetagowych - pobierz

 

Wybór oferty - pobierz

Dostawa  - produktów spożywczych   dla Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie.

 Podlegający Ustawie, data zakończenia: 09.12.2015 11:30

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

SIWZ - pobierz

Załącznik nr 1 - oferta wykonawcy - pobierz

Załącznik nr 2 - umowa - pobierz

Załącznik nr 3  -specyfikacja - pobierz

Załącznik nr 4 - oświadczenie GHP - pobierz

Załącznik nr 5 - oświadczenie  - pobierz

 

Dostawa  - produkty mleczarskie dla Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie

 Podlegający Ustawie, data zakończenia: 09.12.2015 10:30

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

SIWZ - pobierz

Załącznik nr 1 - oferta wykonawcy - pobierz

Załącznik nr 2 - umowa - pobierz

Załącznik nr 3  -specyfikacja - pobierz

Załącznik nr 4 - oświadczenie GHP - pobierz

Załącznik nr 5 - oświadczenie  - pobierz

 

Strona 6 z 10