Dostawa - produktów spożywczych – dla Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie

0. Ogłoszenie BZP - pobierz
0. SISW - pobierz
1. Oferta Wykonawcy- pobierz
2. Projekt umowy- pobierz
3. Specyfikacja- pobierz
4. Oświadczenie GHP 0- pobierz
5. Oświadczenie Wykonawcy- pobierz
6. Protokół z otwarcia ofert - pobierz

Dostawa - produktów mleczarskich – dla Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie

0. Ogłoszenie BZP - pobierz
0. SISW - pobierz
1. Oferta Wykonawcy- pobierz
2. Projekt umowy- pobierz
3. Specyfikacja- pobierz
4. Oświadczenie GHP 0- pobierz
5. Oświadczenie Wykonawcy- pobierz
6. Protokół z otwarcia ofert - pobierz

Dostawa - produkty zwierzęce , mięso i wędliny , produkty mięsne dla Domu Pomocy Społecznej  w Baszkowie

0. Ogłoszenie BZP - pobierz
0. SISW - pobierz
1. Oferta Wykonawcy- pobierz
2. Projekt umowy- pobierz
3. Specyfikacja- pobierz
4. Oświadczenie GHP 0- pobierz
5. Oświadczenie Wykonawcy- pobierz
6. Protokół z otwarcia ofert - pobierz

Rewitalizacja Parku w Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie (Przebudowa nawierzchni alejki A-A – Pałac-Administracja

Podlegający Ustawie, data zakończenia: 15.09.2016 10:00

BZP – ogłoszenie - pobierz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz
1. Formularz ofertowy- Załącznik nr 1 do siwz - pobierz
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp- Załącznik nr 2 do siwz - pobierz
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia- Załącznik nr 3 do siwz - pobierz
4. Wykaz robót budowlanych- Załącznik nr 4 do siwz - pobierz
5. Wykaz osób wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia- Załącznik nr 5 do siwz - pobierz
6. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej- Załącznik nr 6 do siwz - pobierz
7. Wzór umowy- Załącznik nr 7 do siwz - pobierz
8. Projekt rewitalizacja parku DPS w Baszkowie – przebudowa nawierzchni  alejek parkowych- Załącznik nr 8 do siwz - pobierz
9. Przedmiary robót, kosztorysy ofertowe- Załącznik nr 9 do siwz - pobierz
10. Szczegółowe specyfikacje techniczne, informacja bioz - Załącznik nr 10 do siwz - pobierz

 

Remont wieży i poddasza wraz z pokojami budynku pałacowego DPS w Baszkowie I Etap (remont poddasza wraz z pokojami od strony wschodniej i klatki schodowej).

Podlegający Ustawie, data zakończenia: 09.09.2016 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ -
pobierz
1 Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 - pobierz
2 Oświadczenie - Załącznik nr 2 - pobierz
3 Wzór umowy- Załącznik nr 3 - pobierz
4 Dokumentacje, Specyfikacje, Mapy.- Załącznik nr 4 - pobierz
5 Odpowiedzi na pytania - pobierz
6. Protokół  z otwarcia ofert - pobierz

Strona 5 z 10