piątek, 26 04, 2019

Rewitalizacja Parku w Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie (Przebudowa nawierzchni alejki A-A – Pałac-Administracja

Podlegający Ustawie, data zakończenia: 15.09.2016 10:00

BZP – ogłoszenie - pobierz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz
1. Formularz ofertowy- Załącznik nr 1 do siwz - pobierz
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp- Załącznik nr 2 do siwz - pobierz
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia- Załącznik nr 3 do siwz - pobierz
4. Wykaz robót budowlanych- Załącznik nr 4 do siwz - pobierz
5. Wykaz osób wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia- Załącznik nr 5 do siwz - pobierz
6. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej- Załącznik nr 6 do siwz - pobierz
7. Wzór umowy- Załącznik nr 7 do siwz - pobierz
8. Projekt rewitalizacja parku DPS w Baszkowie – przebudowa nawierzchni  alejek parkowych- Załącznik nr 8 do siwz - pobierz
9. Przedmiary robót, kosztorysy ofertowe- Załącznik nr 9 do siwz - pobierz
10. Szczegółowe specyfikacje techniczne, informacja bioz - Załącznik nr 10 do siwz - pobierz