czwartek, 28 05, 2020

Rewitalizacja Parku w Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie (melioracja stawów)

 

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

SIWZ - pobierz

Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do siwz - pobierz

Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp - Załącznik nr 2 do siwz - pobierz

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 do siwz - pobierz

Wykaz robót budowlanych    - Załącznik nr 4 do siwz - pobierz

Wykaz osób wraz z oświadczeniem,  że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia - Załącznik nr 5 do siwz - pobierz

Oświadczenie dot. grupy kapitałowej - Załącznik nr 6 do siwz - pobierz

Wzór umowy - Załącznik nr 7 do siwz - pobierz

Przedmiary robót, kosztorysy ofertowe - Załącznik nr 8 do siwz - pobierz

Informacja bioz - Załącznik nr 9 do siwz  - pobierz

Odpowiedzi do SIWZ z dnia 26.04.2016r - pobierz

Protokół z otwarcia ofert przetagowych - pobierz

Wybór oferty - pobierz