sobota, 24 07, 2021

Remont wieży i poddasza wraz z pokojami budynku pałacowego DPS w Baszkowie  - Oddymianie klatek schodowych.

 Podlegający Ustawie, data zakończenia: 25.05.2017 10:00

Wykaz załączników do niniejszej Specyfikacji :

 1. Ogłoszenie -pobierz
 2. SIWZ -pobierz
 3. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy- wzór -pobierz
 4. Załącznik nr 2 – Umowa- wzór -pobierz
 5. Załącznik nr 3– Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r PZP -pobierz
 6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania -pobierz
 7. Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych robót budowlanych -pobierz
 8. Załącznik nr 6 - Wykaz osób -pobierz
 9. Załącznik nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – art. 24 ust.1 pkt.23 o braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej składane przez Wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 -pobierz
 10. Przedmiary robót z zestawieniem materiałów (3szt.) -pobierz
 11. Projekt wykonawczy instalacji oddymiania klatek schodowych K1+K3 oraz K2 -pobierz
 12. Dodatkowe projekty - -pobierz
 13.   Ekspertyza techniczna – do wglądu w DPS Baszkowie (wersja papierowa).
 14.  Protokół z otwarcia ofert - pobierz