czwartek, 28 05, 2020

Rewitalizacja Parku w Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie (Przebudowa nawierzchni alejki A-A – Pałac-Administracja

Nie podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ - pobierz
1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do siwz
pobierz - pobierz
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp - Załącznik nr 2 do siwz - pobierz
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 do siwz - pobierz
4. Wykaz robót budowlanych - Załącznik nr 4 do siwz - pobierz
5. Wykaz osób wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia - Załącznik nr 5 do siwz - pobierz
6. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej - Załącznik nr 6 do siwz - pobierz
7. Wzór umowy - Załącznik nr 7 do siwz - pobierz
8. Projekt rewitalizacja parku DPS w Baszkowie – przebudowa nawierzchni alejek parkowych - Załącznik nr 8 do siwz - pobierz
9. Przedmiary robót, kosztorysy ofertowe - Załącznik nr 9 do siwz - pobierz
10. Szczegółowe specyfikacje techniczne, informacja bioz - Załącznik nr 10 do siwz - pobierz
11. Protokół otwarcia ofert - pobierz
12. Unieważnienie - pobierz